Βασικό Επίπεδο (Core) - 1. Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων (Microsoft Windows)

Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να επιδείξει γνώση και ικανότητα στη χρήση και τη διαχείριση ενός προσωπικού υπολογιστή. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Χρησιμοποιεί τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος συμπεριλαμβα-νομένων της προσαρμογής των βασικών ρυθμίσεων του υπολογιστή και της χρήσης των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας.
  • Χειριστεί αποτελεσματικά την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και να δουλεύει αποδοτικά σε ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη (graphical user environment).
  • Γνωρίζει τις βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων και να είναι σε θέση να οργανώνει αποτελεσματικά τα αρχεία και τους φακέλους του υπολογιστή έτσι ώστε να είναι εύκολο να αναγνωριστούν και να εντοπιστούν.
  • Χρησιμοποιεί βοηθητικό λογισμικό συμπίεσης και αποσυμπίεσης αρχείων καθώς και λογισμικό κατά των ιών (anti-virus) για να προστατεύει τον υπολογιστή.
  • Επιδεικνύει την ικανότητά του να χρησιμοποιεί απλά εργαλεία επεξεργασίας κειμένου και εκτυπώσεων που είναι διαθέσιμα από το λειτουργικό σύστημα.

Πιστοποιητικό ECDL