Βασικό Επίπεδο (Core) - 2. Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)

Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να επιδείξει τις ικανότητές του στη χρήση μίας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου για τη δημιουργία καθημερινών επιστολών και εγγράφων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Εργάζεται με έγγραφα και να τα αποθηκεύει σε διάφορες μορφές αρχείων.
  • Επιλέγει διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής, όπως η λειτουργία της Βοήθειας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
  • Δημιουργεί και να επεξεργάζεται μικρού μεγέθους έγγραφα τα οποία θα είναι έτοιμα για κοινή χρήση και διανομή.
  • Εφαρμόζει διάφορες μορφοποιήσεις στα έγγραφα για να τα βελτιώνει προτού τα διανείμει και να αναγνωρίζει καλές πρακτικές κατά την επιλογή των κατάλληλων μορφοποιήσεων.
  • Εισάγει πίνακες, εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης στα έγγραφα.
  • Προετοιμάζει τις ρυθμίσεις σελίδας του εγγράφου, να το ελέγχει και να το διορθώνει ορθογραφικά πριν την τελική του εκτύπωση.

Πιστοποιητικό ECDL