Βασικό Επίπεδο (Core) - 3. Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel)

Η ενότητα αυτή (Spreadsheets) απαιτεί από τον υποψήφιο να γνωρίζει την έννοια των υπολογιστικών φύλλων και να επιδείξει την ικανότητά του στη χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου για να παράγει ακριβή αποτελέσματα εργασίας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Εργάζεται με υπολογιστικά φύλλα και να τα αποθηκεύει σε διάφορες μορφές αρχείων.
  • Επιλέγει διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής, όπως η λειτουργία της Βοήθειας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
  • Εισάγει δεδομένα σε κελιά και να χρησιμοποιεί καλές πρακτικές κατά τη δημιουργία λιστών. Να επιλέγει, να ταξινομεί καθώς και να αντιγράφει, μετακινεί και να διαγράφει δεδομένα.
  • Επεξεργάζεται τις γραμμές και στήλες ενός υπολογιστικού φύλλου, να αντιγράφει, μετακινεί, διαγράφει και να μετονομάζει κατάλληλα τα φύλλα εργασίας.
  • Δημιουργεί μαθηματικούς και λογικούς τύπους χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις των υπολογιστικών φύλλων. Χρησιμοποιεί τις σωστές πρακτικές στη δημιουργία τύπων και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις τιμές σφάλματος σε τύπους.
  • Μορφοποιεί αριθμούς και περιεχόμενο κειμένου σ' ένα υπολογιστικό φύλλο.
  • Επιλέγει, δημιουργεί και μορφοποιεί γραφήματα για να επικοινωνεί τα δεδομένα κατάλληλα και με τη σωστή τους σημασία.
  • Ρυθμίζει τις επιλογές σελίδας κατάλληλα καθώς και να ελέγχει και να διορθώνει το περιεχόμενο ενός υπολογιστικού φύλλου πριν την τελική του εκτύπωση.

Πιστοποιητικό ECDL