Βασικό Επίπεδο (Core) - 4. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (Microsoft Internet Explorer & Microsoft Outlook)

Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο τμήματα.
Η πρώτη ενότητα, Πλοήγηση στον Ιστό, απαιτεί από τον υποψήφιο να έχει γνώσεις για το Διαδίκτυο (Internet) και να μπορεί να χρησιμοποιεί μία εφαρμογή περιήγησης στον Ιστό / Φυλλομετρητή Ιστού (Web Browser). Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τι είναι το Διαδίκτυο (Internet) και ποια είναι η κοινή ορολογία που σχετίζεται με αυτό, καθώς και να έχει επίγνωση των θεμάτων ασφαλείας που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου.
  • Επιτυγχάνει καθημερινές εργασίες περιήγησης στον ιστό, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής των ρυθμίσεων της εφαρμογής περιήγησης στον Ιστό.
  • Συμπληρώνει και να καταχωρεί ιστοφόρμες και να αναζητεί πληροφορίες.
  • Αποθηκεύει ιστοσελίδες και να κάνει λήψεις αρχείων από τον ιστό, καθώς και να αντιγράφει περιεχόμενο από το Διαδίκτυο σε ένα έγγραφο.

Η δεύτερη ενότητα, Επικοινωνία, απαιτεί από τον υποψήφιο να κατανοεί κάποιες από τις έννοιες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και να κατέχει επαρκείς γνώσεις σχετικά με τις άλλες επιλογές επικοινωνίας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και να γνωρίζει τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του, καθώς και να έχει επίγνωση και άλλων επιλογών επικοινωνίας.
  • Έχει επίγνωση των δικτυακών εθιμοτυπικών κανόνων συμπεριφοράς (netiquette), καθώς και των θεμάτων ασφαλείας κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Δημιουργεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να κάνει έλεγχο ορθογραφίας και να τα αποστέλλει. Να απαντά και να προωθεί μηνύματα, να χειρίζεται τα επισυναπτόμενα αρχεία και να εκτυπώνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Έχει επίγνωση των μεθόδων βελτίωσης παραγωγικότητας κατά την εργασία με λογισμικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Να οργανώνει και να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Πιστοποιητικό ECDL