Βασικό Επίπεδο (Core) - 5. Παρουσιάσεις (Microsoft Power Point)

Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να επιδείξει ικανότητα στη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Εργάζεται με παρουσιάσεις και να τις αποθηκεύει σε διάφορες μορφές αρχείων.
  • Επιλέγει διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής, όπως η λειτουργία της Βοήθειας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
  • Κατανοεί τις διάφορες προβολές παρουσίασης και πότε να τις χρησιμοποιεί, να επιλεγει διάφορες διατάξεις και πρότυπα σχεδίασης διαφανειών.
  • Εισάγει, να τροποποιεί και να μορφοποιεί το κείμενο μίας παρουσίασης. Να αναγνωρίζει την καλή πρακτική εφαρμογής μοναδικού τίτλου σε κάθε διαφάνεια.
  • Επιλέγει, να δημιουργεί και να μορφοποιεί γραφήματα για να επικοινωνεί τα δεδομένα κατάλληλα και με τη σωστή τους σημασία.
  • Εισάγει και να τροποποιεί εικόνες, γραφικά και αντικείμενα σχεδιάσης.
  • Εφαρμόζει εφέ κίνησης και εναλλαγής διαφανειών στις παρουσιάσεις καθώς και να ελέγχει και να διορθώνει το περιεχόμενο μίας παρουσίασης πριν την τελική εκτύπωση και παρουσίασή της.

Πιστοποιητικό ECDL