Βασικό Επίπεδο (Core) - 6. Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Microsoft Access)

Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να κατανοήσει την έννοια της βάσης δεδομένων και να επιδείξει ικανότητα στη χρήση μίας βάσης δεδομένων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τι είναι μία βάση δεδομένων, πως είναι οργανωμένη και πως λειτουργεί.
  • Δημιουργεί μία απλή βάση δεδομένων και να προβάλει τα δεδομένα της βάσης με διάφορες μεθόδους.
  • Δημιουργεί έναν πίνακα, να ορίζει και να τροποποιεί πεδία και τις ιδιότητές τους, να εισάγει και να επεξεργάζεται δεδομένα σ' έναν πίνακα.
  • Ταξινομεί και να φιλτράρει έναν πίνακα ή μία φόρμα. Να δημιουργεί, τροποποιεί και εκτελεί ερωτήματα για να ανακτά συγκεκριμένες πληροφορίες από τη βάση δεδομένων.
  • Κατανοεί τι είναι μία φόρμα και να δημιουργεί μία φόρμα για να εισάγει, τροποποιεί και να διαγράφει εγγραφές και δεδομένα από τις εγγραφές.
  • Δημιουργεί συνήθεις εκθέσεις/αναφορές και να προετοιμάζει αποτελέσματα έτοιμα προς διακίνηση.

Πιστοποιητικό ECDL