Βασικό Επίπεδο (Core) - 7. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security)

Η ενότητα αυτή αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να κατανοεί τις κύριες έννοιες που διέπουν την ασφαλή χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή ζωή καθώς και να χρησιμοποιεί τις σχετικές τεχνικές και εφαρμογές που απαιτούνται για την υλοποίηση και συντήρηση ασφαλών συνδέσεων δικτύου, την ασφαλή σύνδεση στο Διαδίκτυο, καθώς και τη σωστή διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών. Οι υποψήφιοι της ενότητας θα εφοδιαστούν με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για ασφαλή εργασία με τις ΤΠΕ και θα μπορούν να ανταποκρίνονται επάξια στις κοινές προκλήσεις ασφαλείας κατά την χρήση των ΤΠΕ. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τις βασικές έννοιες που αφορούν τη σημασία της ασφαλούς διατήρησης πληροφοριών και δεδομένων, της φυσικής ασφάλειας των δεδομένων, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της κλοπής ταυτότητας (identity theft).
  • Προστατεύει έναν υπολογιστή, μία συσκευή ή ένα δίκτυο από λογισμικό κακόβουλης χρήσης (malware) και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά (unauthorised access).
  • Κατανοεί τους τύπους δικτύων, τους τύπους σύνδεσης καθώς και ειδικά θέματα δικτύων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με τα τείχη προστασίας (firewalls).
  • Περιηγείται στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) και να επικοινωνεί μέσω Διαδικτύου (Internet) με ασφάλεια.
  • Κατανοεί τα θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (instant messaging).
  • Δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας (backup) και να επαναφέρει (restore) δεδομένω σωστά και με ασφάλεια καθώς και να διαθέτει/κατανέμει δεδομένα και συσκευές με ασφάλεια.

Πιστοποιητικό ECDL