Προχωρημένο Επίπεδο (Expert) - 2. Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel)

Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να χρησιμοποιεί την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων για να δημιουργήσει φύλλα εργασίας προχωρημένου επιπέδου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Εφαρμόζει προχωρημένες επιλογές μορφοποίησης, όπως η μορφοποίηση υπό όρους και η δημιουργία προσαρμοσμένων αριθμητικών μορφών καθώς και να χειρίζεται βιβλία εργασίας.
  • Χρησιμοποιεί συναρτήσεις σχετικές με λογικές, στατιστικές, οικονομικές και μαθηματικές λειτουργίες και υπολογισμούς.
  • Δημιουργεί γραφήματα και να εφαρμόζει προχωρημένες τεχνικές μορφοποίησής τους.
  • Εργάζεται με πίνακες και λίστες καθώς και να αναλύει, να φιλτράρει και να ταξινομεί δεδομένα. Επίσης, να δημιουργεί και να χρησιμοποιεί σενάρια.
  • Επικυρώνει και να ελέγχει τα στοιχεία των υπολογιστικών φύλλων.
  • Βελτιώνει την παραγωγικότητά του ονομάζοντας περιοχές και χρησιμοποιώντας μακροεντολές και πρότυπα.
  • Χρησιμοποιεί τη σύνδεση και την ενσωμάτωση αντικειμένων καθώς και τις λειτουργίες εισαγωγής δεδομένων για την ενσωμάτωση δεδομένων.
  • Αναθεωρεί υπολογιστικά φύλλα, να συνεργάζεται με άλλους χρήστες σε κοινόχρηστα βιβλία εργασίας και να εφαρμόζει τις λειτουργίες ασφαλείας των υπολογιστικών φύλλων.

Πιστοποιητικό ECDL