Προχωρημένο Επίπεδο (Expert) - 3. Παρουσιάσεις (Microsoft PowerPoint)

Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να κατανοεί τους παράγοντες οργάνωσης και σχεδίασης μίας παρουσίασης καθώς και να χρησιμοποιεί την εφαρμογή παρουσιάσεων για να δημιουργεί παρουσιάσεις προχωρημένου επιπέδου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τους παράγοντες που αφορούν το ακροατήριο και τον τόπο διεξαγωγής της παρουσίασης κατά τη σχεδίαση της παρουσίασης.
  • Δημιουργεί και να τροποποιεί πρότυπα καθώς και να μορφοποιεί το φόντο των διαφανειών μίας παρουσίασης.
  • Βελτιώνει μία παρουσίαση χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα εργαλεία σχεδίασης και εικόνας.
  • Εφαρμόζει μορφοποιήσεις προχωρημένου επιπέδου σε γραφήματα καθώς και να δημιουργεί και να τροποποιεί διαγράμματα.
  • Εισάγει ταινίες και ήχους και εφαρμόζει τις ενσωματωμένες δυνατότητες κίνησης.
  • Χρησιμοποιεί τις λειτουργίες σύνδεσης, ενσωμάτωσης, εισαγωγής και εξαγωγής για την ενσωμάτωση δεδομένων.
  • Εργάζεται με προσαρμοσμένες προβολές, να εφαρμόζει ρυθμίσεις για την προβολή παρουσίασης καθώς και να ελέγχει την προβολή μίας παρουσίασης.

Πιστοποιητικό ECDL