Προχωρημένο Επίπεδο (Expert) - 4. Βάσεις Δεδομένων (Microsoft Access)

Η ενότητα αυτή απαιτεί από τον υποψήφιο να κατανοεί τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων καθώς και να χρησιμοποιεί την εφαρμογή μίας σχεσιακής βάσης δεδομένων για να δημιουργήσει μία βάση δεδομένων και να εξάγει αποτελέσματα μέσω προχωρημένης χρήσης βάσεων δεδομένων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τις βασικές έννοιες της ανάπτυξης και χρήσης βάσεων δεδομένων.
  • Δημιουργεί μία σχεσιακή βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας λειτουργίες προχωρημένης δημιοργίας πινάκων και πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ πινάκων.
  • Σχεδιάζει και να χρησιμοποιεί ερωτήματα για τη δημιουργία ενός πίνακα, για την ενημέρωση, διαγραφή και προσθήκη δεδομένων. Βελτιώνει ερωτήματα χρησιμοποιώντας χαρακτήρες μπαλαντέρ (wildcards), παραμέτρους και υπολογισμούς.
  • Χρησιμοποιεί στοιχεία ελέγχου και δευτερεύουσες φόρμες (υποφόρμες) για να βελτιώνει τις φόρμες και την παραγωγικότητα μίας βάσης δεδομένων.
  • Δημιουργεί στοιχεία ελέγχου σε εκθέσεις/αναφορές έτσι ώστε να εκτελούνται υπολογισμοί, καθώς και να εισάγει δευτερεύουσες εκθέσει/αναφορές και βελτιώνει την εμφάνιση μίας έκθεσης/αναφοράς.
  • Βελτιώνει την παραγωγικότητά του χρησιμοποιώντας μακροεντολές καθώς και τις λειτουργίες σύνδεσης και εισαγωγής για την ενσωμάτωση δεδομένων.

Πιστοποιητικό ECDL